A partir de l’acceptació de la comanda o contracte des del mòdul de Vendes o CRM, s’inicia la tasca de fabricar. Normalment en altres ERP per a PIMES, aquesta part no està considerada. No obstant això SICAT E3 incorpora un mòdul de fabricació basat en MRP II capaç de preparar les ordres de fabricació considerant l’estoc de materials existent i evitant el llançament innecessari de comandes a proveïdor. Tots els nostres clients actuals troben en aquest mòdul una manera simple i eficaç de gestionar materials, ordres de fabricació, planificació, etc.

En general

Control de costos

  • Informació detallada sobre els costos de fabricació de l’article a diversos nivells.
  • Proporciona a la companyia la capacitat d’identificar de forma nítida els impulsors de despeses així com àrees per a la reducció de costos.

Captura de dades en planta

  • Permet la imputació de dades d’operacions en planta amb l’objectiu de conèixer la situació real.

Seguimient d’incidèncias

  • Gestió d’incidències amb capacitat per capturar i interpretar informació d’incidències de fabricació.

Ingenieria de producte

Permet la definició de l’estructura o escandall d’un producte a un nombre indeterminat de nivells, de forma gràfica, tant a nivell de components com d’operacions i/o fases.

Pla mestre de fabricació
El Pla mestre de fabricació de SICAT E3 inclou la possibilitat de simular plans alternatius que ajuden a decidir quins articles fabricar, quins components adquirir, quines operacions subcontractar, i en quin moment ha de començar la producció i/o el procediment de compra. Per a això, el sistema genera suggeriments de fabricació i de compra.

Planificació de materials
Destaca el fet que les ordres planificades poden confirmar-se i convertir-se, manual o automàticament, en ordres de fabricació o de compra.
Així mateix, els informes gràfics especials per a les planificacions de materials i de capacitat permeten identificar problemes potencials fàcilment.

CRP Planificació de màquines
Planificador de capacitat infinita. Gestió de màquines i temps d’inici/final.

Subcontratació
D’una manera integrada, es fa el seguiment tant de les ordres de fabricació pròpies com de les subcontractades a tercers.
Queden vinculades les tasques realitzades en tallers externs i la gestió de factures per aquest concepte.

Control exhaustiu
Permet el seguiment al minut de les ordres de fabricació en curs; podent controlar tant els costos de producció com els consums de materials, la utilització de les màquines, etc. en els diferents nivells, fases o operacions realitzades en tallers externs.

Anàlisi de necessitats
Gestió dinàmica del resultat d’un procés de càlcul de necessitats o MRP.

Tipus d’ordre
Lliure definició de l’entorn de treball per a cada tipus d’Ordre de Fabricació, aconseguint una major adaptació a les necessitats de la gestió, amb aspectes específics per a la “producció discreta”.