Sicat E3 – Mòdul Finances

Eurofinances és la Gestió Comptable i Financera de SICAT I3. Desenvolupada des de l’experiència de l’usuari, aconsegueix fer fàcil allò que per a alguns aplicatius més tradicionals és impossible.

Lliure disseny d’assentaments comptables

 • Eliminació de processos repetitius gràcies al disseny d’assentaments models i periòdics.
 • Innovadora funció que aconsegueix estalviar temps i guanyar efectivitat en el procés de les tasques més rutinàries.

Automatització d’operacions

Comptabilització automàtica per a la gran majoria de les operacions més habituals, tals com:

 • Elaboració de remeses
 • Entrada d’impagaments
 • Conciliació bancària
 • Tancaments
 • Repartiments comptables i analítics

Lliure creació de carteres
Les carteres, encara que amb rigor comptable, tenen la ductilitat necessària per permetre a l’usuari dissenyar el seu propi entorn de carteres i utilitzar potents eines per a l’anàlisi i gestió.

Comptabilitat pressupostària
Aquesta funcionalitat permet a l’usuari confeccionar una infinitat de pressupostos tant comptables com a analítics i/o de projectes amb una operativa senzilla i un control de seguiment rigorós i eficaç.

Potent gestió d’actius fixos / immobilitzats
La gestió d’actius fixos ofereix la possibilitat de treballar amb immobilitzats en curs i de mantenir diferents models d’amortització.
Així doncs, conviuen en el mateix sistema les amortitzacions comptables i financeres.
Treballa amb fitxes individuals per a cada element i executa processos globals amb aplicació de calendaris.

Tresoreria
La gestió global de les carteres complementat amb el tractament de data valor fa que el control sobre el deute, ja des de l’àmbit de venciments com des d’altres característiques, sigui la base de l’anàlisi de tresoreria.
El programa també pot fer suggeriments sobre quines operacions bancàries convenen més, ja que és capaç d’elaborar un estudi previ sobre les despeses per operació.

Centres de cost sense límits
El control dels diferents centres de cost s’ha agilitat de tal forma que es poden definir tants tipus de cost com siguin necessaris.

Informes
L’ús d’estàndards en la generació d’informes dóna llibertat total a l’administrador de l’aplicatiu per a la personalització d’informes com per a la creació de nous informes i llistats que s’incorporen fàcilment a la plataforma.

Sicat E3 – Mòdul Fabricació

A partir de l’acceptació de la comanda o contracte des del mòdul de Vendes o CRM, s’inicia la tasca de fabricar. Normalment en altres ERP per a PIMES, aquesta part no està considerada. No obstant això SICAT I3 incorpora un mòdul de fabricació basat en MRP II capaç de preparar les ordres de fabricació considerant l’estoc de materials existent i evitant el llançament innecessari de comandes a proveïdor. Tots els nostres Clients actuals troben en aquest mòdul una manera simple i eficaç de gestionar materials, ordres de fabricació, planificació, etc.

Control de costos

 • Informació detallada sobre els costos de fabricació de l’article a diversos nivells.
 • Proporciona a la companyia la capacitat d’identificar de forma nítida els impulsors de despeses així com àrees per a la reducció de costos.

Captura de dades en planta

 • Permet la imputació de dades d’operacions en planta amb l’objectiu de conèixer la situació real.

Seguiment d’incidències

 • Gestió d’incidències amb capacitat per capturar i interpretar informació d’incidències de fabricació.

Enginyeria de producte
Permet la definició de l’estructura o escandall d’un producte a un nombre indeterminat de nivells, de forma gràfica, tant a nivell de components com d’operacions i/o fases.

Pla mestre de fabricació
El Pla mestre de fabricació de SICAT I3 inclou la possibilitat de simular plans alternatius que ajuden a decidir què articles fabricar, quins components adquirir, quines operacions subcontractar, i en quin moment ha de començar-se la producció i/o el procediment de compra. Per a això, el sistema genera suggeriments de fabricació i de compra.

Planificació de materials
Destaca el fet que les ordres planificades poden confirmar-se i convertir-se, manual o automàticament, en ordres de fabricació o de compra.
Així mateix, els informes gràfics especials per a les planificacions de materials i de capacitat permeten identificar problemes potencials fàcilment.

CRP Planificació de màquines
Planificador de capacitat infinita. Gestió de màquines i temps d’inici/final.

Subcontractació
D’una manera integrada, es fa el seguiment tant de les ordres de fabricació pròpies com de les subcontractades a tercers.
Queden vinculades les tasques realitzades en tallers externs i la gestió de factures per aquest concepte.

Control exhaustiu
Permet el seguiment al minut de les ordres de fabricació en curs; podent controlar tant els costos de producció com els consums de materials, la utilització de les màquines, etc. en els diferents nivells, fases o operacions realitzades en tallers externs.

Anàlisi de necessitats
Gestió dinàmica del resultat d’un procés de càlcul de necessitats o MRP.

Tipus d’ordre
Lliure definició de l’entorn de treball per a cada tipus d’Ordre de Fabricació, aconseguint una major adaptació a les necessitats de la gestió, amb aspectes específics per a la “producció discreta”.