Què t’ofereix Arizone CRM?

Augmenta la productivitat de la teva empresa i la fidelització dels teus clients

Amb Arizone CRM, disposaràs d’accés a la informació en temps real dels teus clients o possibles clients, i així poder optimitzar el procés de venda, obtenir una identificació ràpida de clients, facilitar la presa de decisions i poder donar un servei més eficient a els teus clients

Gestión Clientes Potenciales

Gestió Clients Potencials

Traspàs a Client amb un clic
conservant tota la informació
associada (oportunitats, accions
comercials, projectes, tasques…)

Gestión de Contactos

Gestió de contactes

Podeu relacionar els contactes
amb un o més Clients i/o Clients
potencials

Gestión de clientes

Gestió de clients

Múltiples adreces. Múltiples
Categories. Fitxers adjunts.
Possibilitat de gestionar tarifes.

Listados: Informes personalizados.

Llistats: Informes
personalitzats.

Exportació (Excel, PDF, CSV, Word).
Agrupació de dades (Clients +
Clients Potencials + Contactes).
Mailings massius.

Gestión de Acciones Comerciales

Gestió d’accions
Comercials

Classificació d’accions per tipus.
Control de trucades rebudes.
Editor HTML incorporat per
enviar E-mail des de CRM.

Gestión de Oportunidades

Gestió d’oportunitats

Crear Oportunitats sobre Client,
Client Potencial o Contacte.
Assignació d’Accions i Tasques a
una Oportunitat.

Gestió de projectes:

Assignació de Tasques i SubTasques.
Possibilitat de crear Tasca
bloquejadora (No es pot
continuar el projecte sense finalitzar-la).

Gestión de Tareas

Gestió de Tasques:

Assignació de tasques a usuaris.
Seguiment de la tasca.
Control de reassignació de tasques.

Agenda:

Creació de noves entrades fàcil i
ràpida. Suport per a entrades
periòdiques. Recordatoris.
Integració amb Google Calendar i
Microsoft Exchange.

Características:

  • Arizone CRM és una aplicació basada en web. S’hi pot accedir des de qualsevol PC amb connexió a Internet.
  • Accessible des dels principals navegadors.
  • Multiplataforma (Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android, Windows).
  • No requereix cap instal·lació per part de l’usuari.
  • Actualitzacions invisibles a l’usuari.
  • Interfície senzilla i intuïtiva