Ekon ERP & Arizone MobilSAT la solució integral per a tota l‘operativa de mobilitat dels tècnics i comunicació amb el client d’una empresa de serveis.

Augmenta la productivitat dels recursos en facilitar la comunicació entre planificació, sol·licituds de material, gestió de tasques dels operaris i recepció de parts. Un portal de client, que ofereix disponibilitat absoluta de la gestió documental de les tasques realitzades sobre els seus actius, preventius, correctius, facturació i el control de les normatives aplicables a la seva instal·lació.

12

CLIENTS

Manteniment de les fitxes de clients, localitzacions, tipus d’instal·lació i ubicacions d’un client

3

CALENDARI

Eina de planificació, assignació de les OTS obertes per operari/s, altes, modificacions, replanificació, simulació de la planificació i enllaç a la mobilitat

30

GEOLOCALITZADOR

Visualització general de la situació de les incidències assignades als operaris per data i localització de les OTS obertes sense planificar

21

GESTOR D’ACTIUS

Manteniment del parc material d’un client, consulta incidències de correctiu o manteniment.

Concepte aplicable a tots els sectors (instal·ladors, neteja, tallers, …)

27

PLANIFICADOR

Resum de les assignacions per operari en la seva jornada setmanal

6

ESTADÍSTICA

Informes sobre les accions realitzades per a cadascun dels actius, eficàcia i recurrència. Revisions de manteniment completades i pendents per període

 9

CONSUMS

Detalls de les accions efectuades, tipologia, operaris, hores, materials utilitzats

18

NORMATIVES

Normatives legals aplicades sobre els actius, vigències i alarmes. Sectors sanitat, alimentació, fabricació, ….

24

DOCUMENTS

Gestió documental. Arxivador de la gestió documental en portal de client com a consulta, alta, modificació de tota la documentació relacionada amb un client (normatives, tiquets, albarans de servei, factures, contractes, ….)

15

SOL·LICITUDS DE MATERIAL

Gestor de petició de material, assignació a OT o Projecte, integrada al modulo de Cadena de subministrament de Ekon. Validació per part d’un responsable autoritzat en funció de l’import

6